91 39 26 925

REGULAMIN

PRZEPISY PORZĄDKOWE ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM OSÓB, BAGAŻU
I ZWIERZĄT ŚRODKAMI LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO WYKONYWANEGO PRZEZ FIRMĘ USŁUGOWO – HANDLOWĄ ADAM FEDEŃCZAK

Przepisy ogólne
Przepisy porządkowe związane z przewozem osób, bagażu i zwierząt środkami lokalnego transportu zbiorowego wykonywanego przez Firmę Usługowo – Handlową Adam Fedeńczak
z siedzibą w Nowogardzie, zwane dalej „przepisami”, określają przepisy porządkowe oraz warunki przewozu osób, bagażu i zwierząt. Pasażerowie korzystający z przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz obsługa i personel nadzoru ruchu, obowiązani są do przestrzegania niniejszych przepisów. Przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia pasażerom warunków bezpieczeństwa i higieny wymaganych przy wykonywaniu przewozu stosownie do rodzaju pojazdu oraz – w miarę posiadanych środków – umożliwienia korzystania z pojazdów przez osoby niepełnosprawne. Przewoźnik jest zwolniony od obowiązku przewozu w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających przewóz, których przewoźnik nie mógł uniknąć, ani im zapobiec. Pasażer jest odpowiedzialny za powstałe z jego winy uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu oraz innych urządzeń komunikacyjnych na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w szczególności: zachowaniem pasażerów niezgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, jazdą pasażera bez trzymania się przeznaczonych do tego uchwytów lub poręczy spożywaniem artykułów żywnościowych podczas jazdy, przebywaniem na łyżworolkach lub wrotkach podczas jazdy, przebywaniem na stopniach podczas jazdy, wychylaniem się z pojazdu i opieraniem o drzwi podczas jazdy, przewozem rzeczy i zwierząt, których przewóz jest zabroniony, przewozem rzeczy lub zwierząt pozostałych pod nadzorem pasażera. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie dozwolone jest wyłącznie na przystankach i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu. Wsiadanie do pojazdu na przystankach krańcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy. W tym czasie pasażer nie może przebywać w pojeździe.
Pierwszeństwo przy wchodzeniu i wychodzeniu z pojazdów posiadają: osoby z dzieckiem na ręku kobiety w ciąży, osoby niepełnosprawne.
W sytuacjach awaryjnych dozwolone jest wsiadanie i wysiadanie z pojazdu poza przystankami w miejscu jego zatrzymania przez obsługę i po otwarciu drzwi.
Po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy obsługa pojazdu obowiązana jest niezwłocznie podjechać pojazdem do przystanku dla wsiadających w celu umożliwienia osobom oczekującym zajęcia miejsca w pojeździe, o ile nie powoduje to zakłóceń w ruchu innych autobusów. Pasażer, który chce wysiąść na przystanku „na żądanie”, obowiązany jest z dostatecznym wyprzedzeniem uprzedzić o tym prowadzącego pojazd (słownie bądź przy użyciu przycisku „STOP”), a zamierzający wsiąść daje znak podniesioną ręką. W pojazdach wyposażonych
w urządzenie do otwierania drzwi przez pasażera i odpowiednio oznakowanych pasażer ma prawo i obowiązek samodzielnie otwierać drzwi. W trakcie wsiadania i wysiadania pasażer powinien stosować się do napisów lub piktogramów o charakterze porządkowym, w które wyposażony jest pojazd.
Za zawarcie umowy przewozu uważa się wejście do pojazdu. Pasażer zajmujący miejsce stojące
w pojeździe ma obowiązek w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy w sposób zabezpieczający przed upadkiem.
Pasażerowie nie mogą przebywać w kabinie kierowcy. Jeżeli pojazd nie jest wyposażony w kabinę, pasażerom zabrania się zajmowania miejsca w pojeździe w sposób ograniczający pole widzenia kierowcy lub ograniczający jego ruchy. W czasie jazdy zabroniona jest rozmowa z kierowcą. Kierującemu podczas jazdy zabrania się prowadzenia rozmów, spożywania posiłków oraz palenia tytoniu.
Zabrania się wsiadania i wysiadania z pojazdu: podczas ruchu pojazdu, przed całkowitym otwarciem drzwi pojazdu, po sygnale oznajmiającym zamknięcie drzwi. Zabronione jest: otwieranie drzwi podczas jazdy, przebywanie w promieniu pracy skrzydeł drzwi w czasie ich uruchamiania, zatrzymanie pojazdu przez pasażera – pasażer może dać sygnał do zatrzymania tylko wówczas, jeżeli jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo ruchu, rozmawianie z obsługą pojazdu w czasie jazdy, przebywanie pasażerów w kabinie kierowcy i miejscach ograniczających jego pole widzenia, zanieczyszczanie i zaśmiecanie pojazdu lub niszczenie jego urządzeń i wyposażenia, wychylanie się z pojazdu i opieranie o drzwi podczas jazdy, spożywanie alkoholu, napojów lub artykułów żywnościowych, granie na instrumentach muzycznych oraz korzystanie z urządzeń mogących zakłócić spokój w pojeździe, przewożenie bagażu i zwierząt w sposób utrudniający podróż innym pasażerom, przewożenie psów bez kagańca palenie tytoniu, przebywanie w pojeździe na łyżworolkach lub z nałożonym plecakiem, wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu, wykonywanie czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia, wykonywanie innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.
Obsługa pojazdu może odmówić przewozu osób: zachowujących się agresywnie wobec innych podróżnych lub kierującego pojazdem wzbudzających odrazę brudem lub niechlujstwem, uciążliwych dla podróżnych, nie stosujących się do wezwań kierującego pojazdem i pracowników nadzoru ruchu, nietrzeźwych,

Nadzór nad przewożonym bagażem i zwierzętami należy do podróżującego.


Za rzeczy wyłączone z przewozu uważa się: rzeczy, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom lub mogą uszkodzić albo zanieczyścić pojazd, przedmioty cuchnące, łatwopalne, wybuchowe, żrące, radioaktywne, trujące oraz inne materiały niebezpieczne, przedmioty wywołujące uczucie odrazy, zwierzęta mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku, w szczególności psy bez kagańca, nabitą broń.

Przewóz rowerów w środkach lokalnego transportu zbiorowego może odbywać się, jeśli nie utrudnia to przejścia i nie naraża na szkodę innych pasażerów i ich mienia.
Opłaty po wejściu do pojazdu, pasażer nie uprawniony do przejazdu bezpłatnego, powinien niezwłocznie zakupić bilet jednorazowy u kierowcy w wysokości zgodnej z ustaloną taryfą.
Każdy pasażer powinien posiadać oddzielny bilet.
Pasażer ma obowiązek posiadać przez cały czas podróży i okazywać na żądanie kontroli biletowej: ważny bilet, dokument uprawniający do korzystania z biletu ulgowego lub do przejazdu bezpłatnego, dokument tożsamości jeżeli dokument uprawniający do ulgi lub przejazdu bezpłatnego nie posiada zdjęcia. Nie uprawnia do przejazdu: bilet zniszczony bilet w jakikolwiek sposób poprawiany, bilet niezgodny z obowiązującym cennikiem, bilet zakupiony u innego organizatora lub przewoźnika bilet otrzymany przy wsiadaniu od wysiadającego pasażera. Kontrole biletów
Pasażer ma obowiązek uiścić opłatę wynikającą z taryfy oraz opłatę dodatkową w przypadku stwierdzenia przez kontrolerów biletów: braku odpowiedniego dokumentu przewozu (biletu) braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu. Osoba kontrolująca bilety ma prawo: w razie odmowy zapłacenia należności żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego, w razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu ująć pasażera i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie
z przepisami prawo zatrzymania pasażera i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości, w razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet albo dokument uprawniający do ulgowego przejazdu jest podrobiony lub przerobiony zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu.
Do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, pasażer obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez kontrolera, pod rygorem kary grzywny. Pasażer, który w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, mimo braku odpowiedniego dokumentu przewozu, odmawia zapłacenia należności i okazania dokumentu, umożliwiającego stwierdzenie tożsamości, podlega karze grzywny. Pasażer, który w czasie kontroli dokumentów przewozu nie pozostał w miejscu kontroli albo
w innym miejscu wskazanym przez osobę kontrolującą do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, podlega karze grzywny. Pasażer stosujący przemoc wobec osoby kontrolującej, utrudniający przeprowadzenie kontroli, ubliżający jej godności osobistej podlega odpowiedzialności wynikającej z odpowiednich przepisów prawa. Pasażer, z którego winy nastąpiła przerwa w realizacji rozkładu jazdy ponosi odpowiedzialność za wyrządzone z tego tytułu szkody.